Pracownia Archeologicznych Badań Inwestycyjnych

SZCZEGÓŁY OFERTY

Oferujemy kompleksową współpracę przy inwestycjach wymagających:

 • nadzoru archeologicznego
 • ratowniczych badań przed-inwestycyjnych
 • badań interwencyjnych
 • rozpoznawczych badań powierzchniowych i/lub sondażowych

Przejmujemy i pilotujemy całość procedur prawno-urzędowych

Udzielamy bezpłatnych konsultacji wstępnych

Zakres naszych usług obejmuje:

 1. ETAP: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
 • Wstępne rozpoznanie miejsca lokalizacji inwestycji na tle obszarów występowania zabytków archeologicznych (BEZPŁATNIE)
 • Uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakresu i rodzaju badań archeologicznych
 • Przygotowywanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie pozwolenia na badania
 • Ekspertyza archeologiczna terenu inwestycji oraz szacowanie zakresu i kosztów badań archeologicznych
 • Opracowanie programu i harmonogramu terenowych prac badawczych oraz ich dostosowanie do terminarza inwestycji
 1. ETAP: PRACE TERENOWE
 • Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z realizacją inwestycji
 • Wykonanie badań wykopaliskowych poprzedzających realizację inwestycji lub wykopaliskowych badań interwencyjnych, lub badań sondażowych, bądź powierzchniowych – zgodnie z decyzją i wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Wykonanie niezbędnej dokumentacji terenowej oraz sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów z badań
 1. ETAP: OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ TERENOWYCH (Prace „gabinetowe” realizowane po zakończeniu prac terenowych i przekazaniu obszaru inwestycji do dyspozycji Inwestora)
 • Sporządzenie sprawozdania końcowego z badań
 • Analiza chronologiczno-kulturowa pozyskanych materiałów zabytkowych i zarejestrowanych nawarstwień kulturowych
 • Konserwacja i rekonstrukcja pozyskanych materiałów zabytkowych
 • Ewentualne zewnętrzne analizy specjalistyczne: antropologia, dendrochronologia, paleobotanika, paleozoologia, geomorfologia, analizy fizyko-chemiczne
 • Opracowanie i publikacja wyników badań zgodnie ze standardami Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID)